کارگروه غرب تعداد بازدید: ۷۰۴ (۱۳۹۷/۰۵/۲۱)

پس از ممنوعیت واردات سیمان به کشور عراق و نیز خطّۀ خودمختار کردستان ، کارگروه غرب لغو ، و جلسات آن تشکیل نگردید . علت این امر "خودکفایی عراق در تولید سیمان" عنوان شد.

عراق ، برغم ممنوع ساختن واردات سیمان ، همچنان بزرگترین مشتری کلینکر ایران است ، چندانکه از ابتدای فروردین‌ تا انتهای اردیبهشت ماه99 بیش از 450 هزار تن کلینکر از ایران وارد کرده است .