کارگروه غرب تعداد بازدید: ۲۸۹ (۱۳۹۷/۰۵/۲۱)

این کارگروه ، مبادی زیر را شامل می شود :

ü    مرز تمرچین پیرانشهر

ü    مرز سردشت

ü    مرز پرویزخان

ü    مرز باشماق

ü    مرز شوشمی

ü    مرز شیخ صله

ü    مرز خسروی

ü    مرز چزابه

ü    مرز شلمچه